„UPUĆIVANJE UVREDA JE ZABRANJENO PROPISIMA” – navode u Ministarstvu prosvete

Deca, koja se po bilo kom osnovu razlikuju od drugih, koja se izdvajaju i ne uklapaju u „prosek”, su neretko žrtve verbalnog zadirkivanja, ali i fizičkog zlostavljanja. Gojazna deca su oduvek na udaru, pa je njima, zbog uvreda upućenih na račun toga kako izgledaju, detinjstvo obeleženo ukusom gorčine. Lista „nedostataka” koji navode decu na to da se uzajamno vređaju kao da vremenom postaje sve duža, „a repertoar” uvreda sve obimniji.

Škola kroz predmete i druge aktivnosti edukuje učenike o važnosti međusobnog razumevanja, solidarnosti i uvažavanja tuđe ličnosti. Ministarstvo prosvete se, u cilju sankcionisanja različitih vrsta nasilja, oslanja na donete Pravilnike i Zakone.

Zaštita učenika od nasilja

– „Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, članom 111 je propisana zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a navedeno je šta su različite vrste nasilja. U skladu sa ovim Zakonom, pod psihičkim nasiljem smatra se ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva. Pod fizičkim nasiljem smatra se: fizičko kažnjavanje deteta, učenika ili odraslog, od strane zaposlenog, roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi; svako ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja deteta, učenika, odraslog ili zaposlenog; nasilno ponašanje zaposlenog prema detetu, učeniku ili odraslom, kao i učenika i odraslog prema drugom učeniku,
odraslom ili zaposlenom. Pod socijalnim nasiljem smatra se isključivanje deteta, učenika i odraslog iz grupe vršnjaka i različitih oblika aktivnosti ustanove. Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi i reagovanju na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje koji je donet 2010. godine su različite vrste nasilja razvrstane po nivoima – postoje tri nivoa za svaku vrstu nasilja tako da su navedena ponašanja koja su obuhvaćena svakim od ovih nivoa. Zakon je donet još 2010. godine. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje mere koje je škola u obavezi da sprovede u situacijama nasilja, a koje podrazumevaju zaštitu učenika koji je izložen nasilju, pojačan vaspitni rad sa učenicima koji vrše nasilje kao i vaspitno – disciplinske mere koje se izriču po okončanju vaspitno – disciplinskog postupka.”

Uloga porodice

– „Svi školski predmeti imaju sadržaje preko kojih možemo da delujemo vaspitno na učenike, promovišemo određeni sistem vrednosti i podstičemo razvoj kritičkog mišljenja i moralnog ponašanja. Osim svih nastavnih predmeta, važnu ulogu imaju i drugi oblici rada sa učenicima kao što su npr. vannastavne aktivnosti i časovi odeljenske zajednice, učenički parlament i dr. Posebno značajnu, a u ranom detinjstvu primarno važnu, ulogu ima i porodica koja vaspitavajući dete treba da razvija međusobno razumevanje, solidarnost, uvažavanje tuđe ličnosti i ostale pozitivne vrednosti.”

Preventivno delovanje

– „Prevencija ovih negativnih pojava je dugoročan proces koji podrazumeva promenu sistema vrednosti, ali i rad sa odraslima koji su modeli deci. Prevencija podrazumeva i multisektorsko delovanje i saradnju, i niz različitih aktivnosti koje smo već pomenuli. Obrazovni sistem razvijanju pozitivnih vrednosti posvećuje posebnu pažnju, i zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je postavilo kao svoj prioritet. Upućivanje uvreda, odnosno pogrdnih reči, ruganje, podsmevanje, nazivanje pogrdnim imenima, etiketiranje po bilo kom osnovu, što isključuje i fizički izgled je zabranjeno propisima u obrazovno-vaspitnom sistemu. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja su zabranjeni i diskriminacija kao uvreda časti i dostojanstva ličnosti, a podzakonskim aktima i dokumentima, različitim obukama zaposlenih, programima i projektima koji se primenjuju, se radi na primeni svih pozitivnih propisa kao i osnovnih postavki, principa na kojima se zasniva naše obrazovanje i vaspitanje.”

Izvor: Ministarstvo prosvete,
Služba za odnose sa javnošću

UPUĆIVANJE UVREDA JE ZABRANJENO PROPISIMA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: